Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. System Reklamacyjnym – określa się serwis internetowy działający pod adresem internetowym http://reklamacje.kgktrade.pl/ prowadzony jest przez firmę KGK TRADE sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie Os. Urocze 12, 31-953 Kraków. Numer NIP: 678-315-51-46, e-mail: info@kgktrade.pl.

2. Użytkownikiem – określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia reklamacyjne oraz wszelkie inne zgłoszenia serwisowe przyjmowane są zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

Adres serwisu reklamacyjnego:

KGK Trade sp. z o.o. sp.k.
Osiedle Centrum A 2
31-923 Kraków
e-mail: info@kgktrade.pl

Serwis reklamacyjny nie przyjmuje przesyłek za pobraniem!

1. Użytkownik składający zgłoszenie:
GWARANCYJNE – powinien w pierwszej kolejności zarejestrować je w Systemie Reklamacyjnym i posługiwać się otrzymanym numerem RMA.
Czas obsługi zgłoszeń reklamacyjnych przesyłanych poza Systemem Reklamacyjnym (bez numeru RMA) może się wydłużyć.

POGWARANCYJNE – zobowiązany jest do zarejestrowania swojego zgłoszenia przez System Reklamacyjny. Zgłoszenia przesłane na adres serwisu bez numeru RMA nie będą obsługiwane.

2. Zgłoszenie w Systemie Reklamacyjny powinno zawierać:
a. imię i nazwisko,
b. numer zamówienia
c. opis niezgodności towaru/usługi z umową,
d. datę zakupu/rezerwacji,
e. protokół szkody,
f. model sprzętu i numery fabryczne,
g. informacja odnośnie stanu oryginalnego opakowania,
h. adres gdzie znajduje się zakupiony produkt,
i. adres mailowy użytkownika zgłaszającego reklamację.

3. Zastosowanie się do pkt. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

4. Korzystanie z Systemu Reklamacyjnego – możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną (internetową), przez wcześniejsze utworzenie konta Użytkownika i wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego.

5. Użytkownik w ramach Systemu Reklamacyjnego może dokonywać zapytań lub zgłoszeń reklamacyjnych wyłącznie na towary, które zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski przez firmę KGK Trade.

6. Korzystanie z Systemu Reklamacyjnego w dowolnej formie – jest jednoznaczne z zapoznaniem się Użytkownika z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

7. Dokonanie zgłoszenia i jego identyfikacja – możliwe są wyłącznie przez podanie aktywnego (prawdziwego) adresu e-mail Użytkownika oraz utworzenie hasła dostępu do konta Użytkownika.

8. Użytkownik posiadający aktywne konto lub co najmniej jedno aktywne zgłoszenie może prowadzić lub odbierać prowadzoną korespondencję wyłącznie w środowisku Systemu Reklamacyjnego. System Reklamacyjny będzie przesyłał na podany adres e-mail Użytkownika powiadomienia o:
– udzielonych odpowiedziach
– zmianach statusu prowadzonych spraw
– wysyłkach
– działaniach administracyjnych
– pozostałych aktywnościach w związku z prowadzoną sprawą.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
a. przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b. włączoną obsługę Java Script,
c. aktywny adres e-mail.

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się tutaj.

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych osobowych zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z warunków reklamacji związanej z utworzonym przez Użytkownika, którego dane te dotyczą, zgłoszeniem reklamacyjnym.

3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Użytkownika zgłoszenia reklamacyjnego. Dokonując rejestracji nowego zgłoszenia – Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę KGK Trade danych osobowych Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do obsługi jego zgłoszenia.

4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania wszystkich czynności związanych z utworzonym przez Użytkownika zgłoszeniem reklamacyjnym.

5. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Użytkownik ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

6.Administratorem danych osobowych Użytkowników jest KGK TRADE sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Krakowie przy Os. Urocze 12, 31-953 Kraków
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

7.Użytkownik ma prawo do:
-Żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.
-Sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych które go dotyczą.
-Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z Systemu Reklamacyjnego jest dokonywane na podstawie przesłania pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.

9. Zdjęcia każdego produktu są własnością firmy KGK Trade. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody właściciela jest Z A B R O N I O N E !

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Firma KGK Trade zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Systemu Reklamacyjnego. Zgłoszenia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Systemu Reklamacyjnego http://reklamacje.kgktrade.pl/ nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

4. Regulamin obowiązuje od dnia 31.07.2019